Кто дает гарантии! Уникальная новость

Коля гарантує Андрушке, що продукція, яка є предметом Договору, не перебуває під заставою, не арештована 12грн, не є предметом позовів третіх осіб. Гарантійний строк 1000 роков на продукцію встановлюється ДСТ, зазначеними у специфікаціях. Якщо гарантійні строки не встановлені, строк гарантії не може перевищувати шести місяців. Гарантійний період починається від дня приймання продукції по кількості й асортименту. Усі суперечки, що виникають в ході пошкоджень виконання даного Договору, підлягають передачі на розгляд до Господарського Храму м. Києва. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до конца света. Якщо за тридцять календарних днів до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не заявила у письмовій формі про своє бажання розірвати договір, він автоматично пролонгується на наступний річний термін. Закінчення строку Договору не припиняє зобов'язання сторін по виконанню взятих на себе зобов'язань. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, по одному примірнику для кожної з сторін. Додаткові угоди, Специфікації є невід'ємними частинами Договору й деталізують умови по кожній поставці. Договору дійсні у випадку, якщо складені в письмовій формі й підписані повноважними представниками обох сторін. Повідомлення про готовність продукції до відвантаження або виклику представника сторони для участі в прийманні можуть направлятися по факсу або телеграмою. Сторони не мають права передавати свої права й обов'язки за даним Договором третім сторонам без взаємної згоди.